Vier gemeenten en twee ministeries ondertekenen de City Deal Openbare Ruimte op 29 oktober. Van een nieuwe energie infrastructuur, meer ruimte voor water en groen tot nieuwe vormen van mobiliteit. De komende jaren gaat de openbare ruimte in de steden in ons land op de schop. Hoe zorg je er nu voor dat de verschillende opgaven goed op elkaar aansluiten?

De steden hebben dan ook baat bij een meer efficiënte aanpak. Daarom bundelen Amsterdam, Rotterdam, Leiden en Den Haag de krachten met de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in de City Deal Openbare Ruimte aan één aanpak voor al die stedelijke opgaven. Op donderdag 29 oktober trappen de partners het samenwerkingsverband af met de ondertekening van de City Deal Openbare Ruimte tijdens het online symposium: Integrale aanpak openbare ruimte.
 
In de City Deal willen de partijen in kaart brengen welke opgaven er liggen, welke planningen de verschillende projecten hebben en welke investeringen nodig zijn. Uit die inventarisatie willen de partners dan een aanpak ontwikkelen, inclusief instrumenten, voor zowel opgaven als klimaatadaptatie, energietransitie, deelmobiliteit, een nieuwe circulaire economie, en een gezonde en meer natuurinclusieve stad. De City Deal is opgezet naar aanleiding van het signaal dat verschillende steden, infrabeheerders, aannemers en adviseurs hebben afgegeven over de noodzaak van nieuwe methoden, zowel in het beheer als bij ontwikkeling. Het wordt immers steeds drukker in de openbare ruimte, zowel boven als onder de grond.

Op wijkniveau
Nergens anders wordt pas echt duidelijk hoe complex al die verschillende opgaven zijn voor de openbare ruimte dan op straat en wijkniveau. Hier worden specifieke knelpunten en oplossingen concreet zichtbaar. De optelsom van voorzieningen en infrastructuur die zowel in de ondergrond ruimte claimen (denk aan: kabels en leidingen, wateropvang, boomwortels en afvalcontainers) als in de bovengrond, zorgen voor een flinke puzzel. Alleen in samenhang kunnen deze opgaven worden aangepakt. Dat vraagt dus om een nieuwe onderzoekende en ontwerpende aanpak die geïntegreerde oplossingen brengt waarbij ontwerp en beheer samen optrekken. Als bijvoorbeeld riolering in een wijk moet worden vervangen, kan meteen het vraagstuk worden opgepakt om die wijk ook van het gas te halen. Dan hoeft de straat maar één keer open, kunnen slimme toepassingen worden toegepast en ontstaat hogere kwaliteit van de leefomgeving.

Integrale aanpak
Met de ondertekening spreken de zes partners daarom de ambitie uit om in de City Deal de krachten te bundelen om deze integrale aanpak van transitieopgaven in de openbare ruimte vorm te geven. De City Deal loopt voor een periode van drie jaar. In deze samenwerking zorgen zij voor experimenteerruimte in de vorm van casusgebieden, de uitwisseling van kennis en ervaring uit de eigen praktijk, het ontwikkelen van praktisch toepasbare methoden, het signaleren en wegnemen van nationale knelpunten en het opschalen van succesfactoren. De focus ligt vooral op het ontwikkelen van instrumentarium voor meerjarenplanning, financiering, gebruik van data, ruimtelijke ordening en sturen op maatschappelijke waarde. Dit instrumentarium moet het mogelijk maken om nu nog incidentele projectsuccessen tot een structurele werkwijze te bevorderen.

City Deals
De City Deals zijn onderdeel van Agenda Stad, het interbestuurlijke programma waarin steden, maatschappelijke partners en Rijksoverheid samenwerken aan het versterken van de innovatie van Nederlandse steden. City Deals hebben als doel innovatie aan te jagen. In City Deals leggen de betrokken partijen concrete afspraken met elkaar vast. In deze aanpak staat de inhoud centraal en werken de verschillende partijen samen op basis van gelijkwaardigheid.